Novice

Razpis za prosto delovno mesto

18.04.2018

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13, 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16, v nadaljevanju: ZDR-1) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Bogenšperk, z dne 30. 3. 2018, v. d. direktorja zavoda objavlja

prosto strokovno delovno mesto

Področni svetovalec III (m/ž)

(šifra delovnega mesta: I017113)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja del in nalog delovnega mesta.

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • priprava, vodenje in koordinacija muzejske dejavnosti zavoda,

 • raziskovanje na področju kulturne dediščine,

 • priprava občasnih razstav,

 • organizacija vodniške službe za področje muzejske dejavnosti ter koordinacija izobraževanja novih in obstoječih vodnikov,

 • uredniško oblikovanje in skrb za ažurnost podatkov v elektronskih in ostalih oblikah obveščanja ter komuniciranja,

 • priprava in koordinacija distribucije promocijskih publikacij s področja kulturne dejavnosti zavoda,

 • načrtovanje, organizacija, vodenje in izvedba kulturnih prireditev,

 • organizacija galerijske dejavnosti javnega zavoda,

 • komunikacija in sodelovanje s ciljnimi skupinami s področja kulturne in muzejske dejavnosti zavoda,

 • popisovanje arhivskega gradiva in vodenje dokumentacije o gradivu,

 • vodenje evidenc o uporabi gradu in kulturne dvorane za potrebe obračuna najemnin,

 • opravljanje določenih administrativnih del pri pripravi prireditev,

 • spremljanje razpisov s področja kulture, varstva kulturne dediščine in muzealstva ter priprava ustrezne dokumentacije za prijavo na predmetne razpise,

 • sodelovanje in načrtovanje aktivnosti z drugimi kulturnimi organizacijami v občini ter širše,

 • strokovno sodelovanje s sorodnimi institucijami s področja muzealstva in varstva kulturne dediščine v Sloveniji in tujini,

 • druge naloge po zadolžitvah direktorja zavoda.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter popoln datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede prednostnega pogoja delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu z datumom pričetka in zaključka dela ter priložena ustrezna dokazila, ki to potrjujejo,

 3. izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta.

Kandidat naj v prijavi priloži tudi kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V izbirni postopek se bodo uvrstili le kandidati, ki bodo poslali popolno in pravočasno vlogo ter bodo izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Postopek izbire kandidata bo izveden na podlagi pregleda pravočasnih in popolnih vlog kandidatov ter priloženih dokazil in upoštevanjem izpolnjevanja vseh formalnih in prednostnih pogojev za zasedbo delovnega mesta. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom v 20% deležu zaposlitve 8 ur tedensko.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – Področni svetovalec III« na naslov: Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, in sicer v roku 3 dni po objavi na spletni strani Javnega zavoda Bogenšperk in na Zavodu RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: peter@bogensperk.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na telefonsko številko: 040-70-76-73.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Datum: 18. 4. 2018    


v. d. direktorja Javnega zavoda Bogenšperk

Peter Avbelj, l. r.

                                                                           

Vse novice

Razpis za prosto delovno mesto

04.06.2018

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13, 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16, v nadaljevanju: ZDR-1) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Bogenšperk, z dne 30. 3. 2018, v. d. direktorja zavoda objavlja

prosto strokovno delovno mesto

Področni svetovalec III (m/ž)

(šifra delovnega mesta: I017113)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja del in nalog delovnega mesta.


Opis del in nalog delovnega mesta:

- priprava, vodenje in koordinacija muzejske dejavnosti zavoda,

- raziskovanje na področju kulturne dediščine,

- priprava občasnih razstav,

- organizacija vodniške službe za področje muzejske dejavnosti ter koordinacija izobraževanja novih in obstoječih vodnikov,

- uredniško oblikovanje in skrb za ažurnost podatkov v elektronskih in ostalih oblikah obveščanja ter komuniciranja,

- priprava in koordinacija distribucije promocijskih publikacij s področja kulturne dejavnosti zavoda,

- načrtovanje, organizacija, vodenje in izvedba kulturnih prireditev,

- organizacija galerijske dejavnosti javnega zavoda,

- komunikacija in sodelovanje s ciljnimi skupinami s področja kulturne in muzejske dejavnosti zavoda,

- popisovanje arhivskega gradiva in vodenje dokumentacije o gradivu,

- vodenje evidenc o uporabi gradu in kulturne dvorane za potrebe obračuna najemnin,

- opravljanje določenih administrativnih del pri pripravi prireditev,

- spremljanje razpisov s področja kulture, varstva kulturne dediščine in muzealstva ter priprava ustrezne dokumentacije za prijavo na predmetne razpise,

- sodelovanje in načrtovanje aktivnosti z drugimi kulturnimi organizacijami v občini ter širše,

- strokovno sodelovanje s sorodnimi institucijami s področja muzealstva in varstva kulturne dediščine v Sloveniji in tujini,

- druge naloge po zadolžitvah direktorja zavoda.


Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter popoln datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede prednostnega pogoja delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu z datumom pričetka in zaključka dela ter priložena ustrezna dokazila, ki to potrjujejo,

 3. izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta.


Kandidat naj v prijavi priloži tudi kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V izbirni postopek se bodo uvrstili le kandidati, ki bodo poslali popolno in pravočasno vlogo ter bodo izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Postopek izbire kandidata bo izveden na podlagi pregleda pravočasnih in popolnih vlog kandidatov ter priloženih dokazil in upoštevanjem izpolnjevanja vseh formalnih in prednostnih pogojev za zasedbo delovnega mesta. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom v 20% deležu zaposlitve 8 ur tedensko.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – Področni svetovalec III« na naslov: Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, in sicer v roku 3 dni po objavi na spletni strani Javnega zavoda Bogenšperk in na Zavodu RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: peter@bogensperk.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na telefonsko številko: 040-70-76-73.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Datum: 4. 6. 2018    

v. d. direktorja Javnega zavoda Bogenšperk

Peter Avbelj, l. r.

                                                                           

Vse novice