Novice

Razpis za prosto delovno mesto: Direktor MUZ/GAL m/ž

05.05.2023

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10) ter 11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Uradni list RS, št. 202/22), Svet zavoda objavlja razpis za prosto delovno mesto


DIREKTOR MUZ/GAL m/ž 

(šifra delovnega mesta: B017835)


Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

– imeti morajo visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja),

– imeti morajo 5 let vodstvenih delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta izkušenj s področja dela zavoda. Kandidat za direktorja mora ob prijavi predložiti program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje. Opis del in nalog delovnega mesta:

– načrtuje, organizira, vodi in nadzira delo in poslovanje zavoda, – predlaga svetu zavoda v sprejem strateški načrt zavoda,

– predlaga svetu zavoda v sprejem program dela, finančni načrt in letno poročilo,

– sprejme akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest po predhodnem soglasju sveta zavoda,

– sprejema splošne in druge akte zavoda, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,

– poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda, – opravlja druge naloge, določene z zakoni, predpisi in splošnimi akti zavoda.


Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

1. izjavo kandidata in fotokopijo verodostojnega dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

2. izjavo kandidata in fotokopijo verodostojnega dokazila o izpolnjevanju pogojev glede petih (5) let vodstvenih izkušenj in treh (3) let izkušenj s področja dela zavoda,

3. program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Postopek izbire kandidata bo izvedel Svet zavoda na podlagi meril in kriterijev za izbiro kandidata, in sicer:

− vsak kandidat bo odgovoril na pet ustno zastavljenih vprašanj s področja, za katerega se razpisuje delovno mesto, za vsak odgovor lahko prejme od 0 do 2 točki,

− kandidat bo predstavil program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje, za kar lahko prejme od 0 do 10 točk,

− za splošni vtis lahko kandidat prejme od 0 do 5 točk. Izbran bo tisti kandidat, ki bo zbral najvišje število točk izmed kandidatov.

V primeru, da bo več kandidatov doseglo isti rezultat, bodo vsakemu kandidatu postavljena še tri dodatna vprašanja, vsako ovrednoteno z dvema točkama.


Direktorja imenuje Svet zavoda na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem soglasju občinskega sveta. Svet zavoda je dolžan obvestiti kandidate o izboru v tridesetih dneh po zaključku javnega razpisa.

Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan. Na podlagi akta o imenovanju direktorja in po pridobljenem soglasju občinskega sveta sklene s kandidatom pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata petih let.

Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo najkasneje do 19. 5. 2023 v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – DIREKTOR MUZ/GAL« na naslov: Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, Šmartno pri Litiji, 1275 Šmartno pri Litiji.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: rezervacije@bogensperk.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v tridesetih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite pri Tatjani Polanc Kolander na telefon: 040 856 568. V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.


Jože Vidic

Predsednik Sveta zavoda


Objava prostega delovnega mesta_direktor.pdf

Vse novice