Novice

Razpis

19.04.2018

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,8/96,36/00– ZPDZC in127/06– ZJZP), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10) ter 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk, župan Občine Šmartno pri Litiji, Rajko Meserko, objavlja razpis za

prosto delovno mesto

DIREKTOR MUZ/GAL m/ž

(šifra delovnega mesta: B017835)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo, oziroma drugo bolonjsko stopnjo;

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na strokovnih področjih dejavnosti zavoda;

– da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih;

– strokovno poznavanje področja dela zavoda;

– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti;

– aktivno znanje slovenskega jezika;

– znanje najmanj enega svetovnega jezika.


Kandidat mora obvezno k prijavi predložiti program dela ter razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje.

- Opis del in nalog delovnega mesta:

- organizira delo zavoda,

- sprejema strateški načrt,

- sprejema program dela in finančni načrt,

- sprejema akt o organizaciji dela,

- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest, na podlagi sprejetega načina financiranja s strani občine,

- sprejema kadrovski načrt,

- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,

- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,

- poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,

- pripravi letno poročilo,

- druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem odlokom.


Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti     razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba  pridobljena.

Življenjepis z opisom delovnih izkušenj ter vodstvenih in organizacijskih sposobnosti, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj ter vodstvenih in organizacijskih sposobnosti. Kandidat mora priložiti ustrezna dokazila, ki to potrjujejo:

Dokazilo o izkazovanju ravni znanja vsaj enega svetovnega jezika,

izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

V kolikor izjave iz druge in tretje alineje 4. točke kandidat ne bo podal, mora v vlogi predložiti soglasje, ki delodajalcu omogoča pridobitev navedenih podatkov iz uradnih evidenc.  

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo večletne delovne izkušnje s področja delovanja zavoda ter so registrirani turistični vodniki in imajo državno licenco za turističnega vodnika.  

Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Postopek izbire kandidata bo izvedla Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj povabi posamezne kandidate tudi neposredno.

Direktorja imenuje ustanovitelj, na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda.  Če svet zavoda ne mnenja iz prejšnjega odstavka ne poda v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno. Po pridobitvi mnenja sveta ali po poteku roka za njegovo pridobitev, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga ustanovitelju kandidata za direktorja.

Ustanovitelj je dolžan obvestiti kandidate o izboru v tridesetih dneh po zaključku javnega razpisa.

Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan. Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata petih let.

Delavca, ki je bil pred imenovanjem v funkcijo direktorja zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistematizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.  

Direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj, po predhodnem soglasju Sveta zavoda.

Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo najkasneje do 08.05.2018 v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – DIREKTOR MUZ/GAL« na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ul. 2, 1275 Šmartno pri Litiji. 

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@smartno-litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v tridesetih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite pri Karmen Sadar na tel. 01 89 62 770.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Številka: 122-1/2018

Datum: 12.4.2018  


Občina Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko

Župan

Vse novice