Novice

Prosto strokovno delovno mesto KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA (m/ž)

11.02.2021

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZDR-1) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Bogenšperk, z dne, 30. 3. 2018 (s spremembami in dopolnitvami), direktor zavoda objavlja prosto strokovno delovno mesto

KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA (m/ž)

(šifra delovnega mesta: G026009)


Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – »KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA« na naslov: Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, in sicer v roku 7 delovnih dni od objave na spletni strani Javnega zavoda Bogenšperk in Zavoda RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: peter@bogensperk.si,  pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Petru Avblju, ki je dosegljiv na telefonski številki 040-70-76-73 ali po elektronski pošti: peter@bogensperk.si.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Vsa pojasnila o specifikaciji najdete v priponki. 

Datum: 11. 2. 2021    

Javni zavod Bogenšperk

     direktor

     Peter Avbelj

objava - prosto delovno mesto - februar021.docx

Vse novice