Novice

Prosto delovno mesto KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA (m/ž)

04.05.2022

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US in 15/22; v nadaljevanju: ZDR-1) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Bogenšperk z dne, 30. 3. 2018 (s spremembami in dopolnitvami) Javni zavod Bogenšperk objavlja prosto delovno mesto

»KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA« (m/ž)(šifra delovnega mesta: G026009) za nedoločen čas.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

· ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj višji strokovni izobrazbi ali najmanj višješolski izobrazbi (prejšnji).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami pri trženju kulturnih dogodkov in vsebin.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

  • pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj delovne izkušnje, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA« na naslov: Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, in sicer v roku 7 dni od objave na spletni strani javnega zavoda (https://www.bogensperk.si/) in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov peter@bogensperk.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih (8) dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh javnega zavoda (https://www.bogensperk.si/).

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Editi Horvat, ki je dosegljiva na telefonski številki: 041-313-317.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Vsa pojasnila specifikacije in celotno objavo najdete v priponki.

Datum: 4. 5. 2022


Javni zavod Bogenšperk 

 direktor

 Peter Avbelj, l.r


Objava - prosto delovno mesto - maj022.pdf


Vse novice