Novice

Poziv za oddajo vloge o zainteresiranosti za projekt »Razpršeni hotel Bogenšperk«

16.03.2020

Občina Šmartno pri Litiji je v letu 2010 pristopila k projektu celostne vsebinske in programske prenove gradu Bogenšperk, kar vsebuje tudi revitalizacijo in rekonstrukcijo grajske pristave v obsegu temeljite gradbene in statične sanacije t.i. Pollandove hiše in sosednjega gospodarskega poslopja, skladno z že izdelano projektno dokumentacijo pripravljeno v skladu s konservatorskimi smernicami in kulturnovarstvenimi pogoji.

Z vzpostavitvijo javno-zasebnega partnerstva želi javni partner pridobiti namenske prostore za:  

- restavracijo s kapacitetami pogostitve do 120 gostov;

- prostore letnega vrta v okviru restavracije;

- prostore za promocijo in prodajo lokalnih prehrambnih izdelkov in izdelkov domače obrti;

- prenočitvene kapacitete do 6 apartmajev;

- bivalne ateljeje (domača obrt in grafika);

- prostore turistično informacijskega centra;

- prostore večnamenske dvorane s kapacitetami 70 do 100 obiskovalcev;

- razstavne prostore (cca. 80 – 100 m2);

- upravna središča,

ter uporabo le-teh v turistične, kulturno-raziskovalne in gostinske namene.


Javni partner pričakuje, da bo investicija zasebnemu partnerju povrnjena preko možnosti trženja posameznih namenskih prostorov, namenjenih izvajanju turistične in gostinske dejavnosti.


Podrobnejši podatki o projektu in predvidenem načinu izvedbe le-tega, so navedeni na spletni strani gradu Bogenšperk (https://www.bogensperk.si/novice/javni-poziv-promotorjem-razprseni-hotel-bogensperk.html). Tam so podrobneje opisana tudi navodila za pripravo vloge o zainteresiranosti.


Zainteresirani naj vloge pošljejo po pošti, na naslov Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji. Vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici, na kateri naj bo navedeno: »Vloga o zainteresiranosti za izvedbo projekta JZP: »Razpršeni hotel Bogenšperk« - NE ODPIRAJ!« Rok za oddajo vloge je 5. junij 2020.


Poziv promotorjem_SI.pdf

Vse novice