Novice

Povpraševanje za obnovo sanitarij za nastopajoče v Kulturnem domu Šmartno

27.10.2021

Javni zavod Bogenšperk, kot upravitelj Kulturnega doma Šmartno, Za povrtmi 4, 1275 Šmartno pri Litiji, na navedeni lokaciji izdaja povpraševanje za izvedbo sledečih del:

OBNOVA SANITARIJ ZA NASTOPAJOČE V KULTURNEM DOMU ŠMARTNO

Ponudnik lahko pred oddajo ponudbe opravi ogled prostorov naročnika v Kulturnem domu Šmartno, Za povrtmi 4, 1275 Šmartno pri Litiji. Ogled prostorov bo naročnik izvedel dne, 2. 11. 2021, ob 9:00.

Prosimo vas, da svoj prihod najavite na elektronski naslov: peter@bogensperk.si do 29. 10. 2021.

Naročnik bo upošteval tiste ponudbe, ki bodo predložene ali ki bodo po pošti prispele najkasneje do dne, 4. 11. 2021, na naslov naročnika: Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji. Ponudbe morajo biti poslane po elektronski pošti (zaklenjena datoteka) ali oddane v zaprti pisemski ovojnici, ki se je ne da odpreti, ne da bi bilo to jasno vidno.

Ponudbe, ki ne bodo predložene skladno s predmetnim in priloženim popisom del, ne bodo upoštevane. Merilo za izbor bo najnižja ponujena cena.

Rok za izvedbo del: 12. 11. – 26. 11. 2021.

Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba o izvedbi del, ki so predmet povpraševanja. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni.

Priloge:

Prenova sanitarij za nastopajoče - povpraševanje za izvedbo del.pdf

Obnova sanitarij za nastopajoče - popis del.xls

Vse novice