Novice

Povpraševanje za oblikovanje razstave Vraževerje in čarovništvo na Slovenskem

18.05.2022

Šmartno pri Litiji, 18. 5. 2022

Povpraševanje za oblikovanje razstave Vraževerje in Čarovništvo na Slovenskem

Javni zavod Bogenšperk, kot upravitelj gradu Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji, na navedeni lokaciji izdaja povpraševanje za izvedbo sledečih del: oblikovanje razstave Vraževerje in Čarovništvo na Slovenskem.

Razstava bo postavljena na gradu Bogenšperk. Razpisno dokumentacijo (vsebinska zasnova in tloris prostorov) ponudnik dobi po predhodnem dopisu na elektronski naslov: grad@bogensperk.si. Ponudnik lahko pred oddajo ponudbe opravi ogled prostorov, ki so predmet naročila na gradu Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji. Ogled je možen kadarkoli v razpisnem terminu in po predhodni najavi na grad@bogensperk.si.

Naročnik bo upošteval tiste ponudbe, ki bodo poslane na elektronski naslov: grad@bogensperk.si ali, ki bodo po pošti prispele najkasneje do vključno dne, 27. 5. 2022, na naslov naročnika: Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji.

Ponudbe so lahko oddane po elektronski pošti (kot PDF dokument) ali pa so oddane v zaprti pisemski ovojnici, ki se je ne da odpreti, ne da bi bilo to jasno vidno. Ponudbe, ki ne bodo predložene skladno s predmetnim popisom del, ne bodo upoštevane.

Merilo za izbor je najnižja ponujena cena.

Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba o izvedbi del, ki so predmet povpraševanja.

Rok za dokončanje del, ki so predmet povpraševanja je, 30. 6. 2022.

O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni.

Javni zavod Bogenšperk

direktor

Peter Avbelj, l.r.


Besedilo razpisa:

vraževerje - povpraševanje za oblikovanje razstave - maj022.pdf

Vse novice