Novice

Povpraševanje za izvedbo del v prostorih dosedanje Geodetske zbirke - postopek zaključen

02.07.2021

Javni zavod Bogenšperk, kot upravitelj gradu Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji, izdaja povpraševanje za izvedbo sledečih del:

Lokacija: prostori dosedanje Geodetske zbirke, II. nadstropje, grad Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji. 

1. Slikopleskarska dela (strojno brušenje sten in strganje obstoječega kita), količina: 491,75 m²  

2. Zidarsko krpanje električnih instalacij (material vključen)*, količina 119 ur

3. Slikopleskarska dela (groba izravnava sten na mestu krpanj), količina: 336,15 m² 

4. Struganje tapet, količina: 130 m² 

5. Demontaža stekla, količina: 1 kpl

6. Dobava in montaža stene iz MK plošč, količina: 2,47 m² 

7. Slikopleskarska dela (premaz sten in stropov z akrilno emulzijo), količina: 491,75 m²

8. Slikopleskarska dela (kitanje in glajenje sten z disperzijsko tankoslojno izravnalno maso), količina: 491,75 m²

9. Slikopleskarska dela (2x slikanje sten z visoko pokrivno paro propustno notranjo zidno barvo), količina: 491,75 m² 

10. Brušenje in lakiranje klasičnega parketa, količina: 149,97 m²  

11. Dobava in montaža zaključnih letev, količima: 150 tm

12. Dobava in montaža vrat (s predelavami) dimenzij: Š:73 cm/V:176 cm/D: 2 cm, material: vezana plošča, količina: 2 kos

13. Zaščita in čiščenje, količina: 491,75 m² 

14. Nepredvidena dela

*ocena


Ponudnik lahko pred oddajo ponudbe opravi ogled prostorov naročnika na gradu Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji. Ogled prostorov bo naročnik izvedel dne, 16. 7. 2021, ob 9:00. Prosimo vas, da svoj prihod najavite na peter@bogensperk.si do 15. 7. 2021. 

Naročnik bo upošteval tiste ponudbe, ki bodo predložene ali, ki bodo po pošti prispele najkasneje do dne, 26. 7. 2021, na naslov naročnika: Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti pisemski ovojnici, ki se je ne da odpreti, ne da bi bilo to jasno vidno. Ponudbe, ki ne bodo predložene skladno s predmetnim popisom del, ne bodo upoštevane. Merilo za izbor bo najnižja ponujena cena. Rok za izvedbo del: 1. 10 – 22. 10. 2021. 

Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba o izvedbi del, ki so predmet povpraševanja. 

O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni. 

Javni zavod Bogenšperk

 direktor Peter Avbelj, l.r. 

Priloga: 

-izvedba sanacijskih del – skica 1 

-izvedba sanacijskih del – skica 2


prenova prostorov geodetske zbirke - povpraševanje za izvedbo del.pdf

izvedba sanacijskih del - skica1.pdf

izvedba sanacijskih del - skica2.pdf

Vse novice