Novice

Povpraševanje za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo sistema ogrevanja, hlajenja in prezračevanja Kulturnega doma Šmartno

27.09.2021


Povpraševanje za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo sistema ogrevanja, hlajenja in prezračevanja Kulturnega doma Šmartno


Lokacija: Kulturni dom Šmartno, Za povrtmi 4, 1275 Šmartno pri Litiji.

Predmet povpraševanja:

Za potrebe povečanja energetske učinkovitosti ter skladnosti z veljavno zakonodajo, predpisi in standardi ter hlajenja objekta se izdaja povpraševanje za izdelavo dokumentacije s področja strojništva. Predvidena velikost dela objekta, ki je predmet je BEP cca. 900m2.

Dokumentacija mora biti pripravljena v obsegu PZI in mora zajemati sledeče:

 • izračun potrebnega prezračevanja v skladu s SIST CR 1752;

 • izračun toplotnih izgub v skladu s standardom SIST EN12831 ob upoštevanju SIST CR 1752, PURES ter zunanje in notranjih projektnih temperatur;

 • izračun toplotnih dobitkov v skladu s standardom VDI 2078 ob upoštevanju SIST CR 1752, PURES ter zunanjih in notranjih projektnih temperatur;

 • sistem prezračevanja z rekuperacijo toplote z izkoristkom 80% ali več;

 • centralni prezračevalni klimat z ogrevanjem in hlajenjem prezračevalnega zraka;

 • variabilna količina prezračevanja za prostore z veliko spremembo števila uporabnikov na podlagi zasedenosti;

 • nov sistem kanalskega razvoda;

 • tehnično poročilo in popis del s stroškovno oceno.

Poleg zgoraj navedenega mora cena vsebovati tudi:

 • 3+1(arhiv) izvod dokumentacije v papirnati obliki ter elektronska oblika (PDF, DWG);

 • načrt mora biti pripravljen na način, da bo možna fazna izvedba v smislu nemotenega delovanja objekta;

 • projektant mora v svoji ponudbi upoštevati strošek projektantskega nadzora (5ur);

 • usklajevanje z izdelovalci ostalih vsebin projektne dokumentacije.

Naročnik za potrebe priprave dokumentacije predloži arhitekturne podloge tlorisov in prereze objekta v digitalni DWG/DXF obliki.

Ogled lokacije: ponudnik lahko pred oddajo ponudbe opravi ogled prostorov naročnika v Kulturnem domu Šmartno, za povrtmi 4, 1275 Šmartno pri Litiji. Ogled prostorov bo naročnik izvedel dne,

1. 10. 2021, ob 9:00. Prosimo vas, da svoj prihod najavite na peter@bogensperk.si, do 30. 9. 2021.

Oddaja ponudbe: Naročnik bo upošteval tiste ponudbe, ki bodo predložene ali, ki bodo po pošti prispele najkasneje do dne, 5. 10. 2021, na naslov naročnika: Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji.

Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 30 dni.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti pisemski ovojnici, ki se je ne da odpreti, ne da bi bilo to jasno vidno.

Merilo za izbor: najnižja ponujena cena. Naročnik si pridružuje pravico do neizbire. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba o izvedbi del, ki so predmet povpraševanja.

O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni.

Rok za izvedbo del: 5. 11. 2021.                                                                   Javni zavod Bogenšperk

   direktor

 Peter Avbelj, l.r.Povpraševanje za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo sistema ogrevanja, hlajenja in prezračevanja Kulturnega doma Šmartno.pdf

Vse novice