Novice

Povpraševanje za izdelavo in dobavo opreme za muzejsko zbirko

29.04.2021

Javni zavod Bogenšperk, kot upravitelj gradu Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji, na navedeni lokaciji izdaja povpraševanje za izvedbo sledečih del:

1. ovalne vitrine, 120 x 50,5 cm, višina 1 m, hrast masiva, lakirano, prozoren stekleni pokrov v radiu in pod kotom; količina: 3 

2. krog premera 260 cm, oblečen v črno tkanino, vezana plošča, dvignjen od tal 10 cm; količina: 1 

3. vitrina 135 x 135 cm, višina 1m, hrast masiva, lakirano, polovično zastekljena; količina: 1

4. ravna vitrina 120 x 50,5 cm, višina 1 m, hrast masiva, lakirano, prozoren stekleni pokrov, količina: 5 

Ponudnik lahko pred oddajo ponudbe opravi ogled prostorov naročnika na gradu Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji. Ogled prostora bo naročnik izvedel dne, 3. 5. 2021, ob 9:00. Prosimo vas, da svoj prihod najavite na elektronski naslov: peter@bogensperk.si do, 30. 4. 2021.Načrte za artikle, ki so predmet povpraševanja, dobite po predhodni zahtevi na elektronski naslov: peter@bogensperk.si. 

Naročnik bo upošteval tiste ponudbe, ki bodo predložene po elektronski pošti ali, ki bodo po običajni pošti prispele najkasneje do dne, 4. 5. 2021, na naslov naročnika: Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji.Ponudbe so lahko oddane po elektronski pošti (kot PDF dokument) ali pa so oddane v zaprti pisemski ovojnici, ki se je ne da odpreti, ne da bi bilo to jasno vidno. Ponudbe, ki ne bodo predložene skladno s predmetnim popisom del, ne bodo upoštevane.

Merilo za izbor bo najnižja ponujena cena.

Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba o izvedbi del, ki so predmet povpraševanja.Rok za izvedbo predmeta povpraševanja je: 17. 5. 2021.

O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni.

valvasoriana - vitrine - povpraševanje - april021.pdf

Javni zavod Bogenšperk 

direktorPeter Avbelj, l.r.


Vse novice