Novice

Povpraševanje za izdelavo in dobavo opreme za muzejsko trgovino na gradu Bogenšperk

16.08.2021Lokacija: vhodni prostor pritličja severnega stolpa, grad Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji.

Predmet povpraševanja: skladno s priloženim tehničnim poročilom in načrtom.

Kontakt za dodatna pojasnila: Matjaž Deu: 041-395-646

Ogled lokacije: ponudnik lahko pred oddajo ponudbe opravi ogled prostorov naročnika na gradu Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji. Ogled prostorov bo naročnik izvedel dne, 24. 8. 2021, ob 9:00. Prosimo vas, da svoj prihod najavite na peter@bogensperk.si do 23. 8. 2021.

Oddaja ponudbe: Naročnik bo upošteval tiste ponudbe, ki bodo predložene, ali ki bodo po pošti prispele najkasneje do dne, 31. 8. 2021, na naslov naročnika: Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti pisemski ovojnici, ki se je ne da odpreti, ne da bi bilo to jasno vidno.

Merilo za izbor: najnižja ponujena cena. Naročnik si pridružuje pravico do neizbire. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba o izvedbi del, ki so predmet povpraševanja.

O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni.

Rok za izvedbo del: 29. 10. 2021.

                                                                   Javni zavod Bogenšperk

      direktor

 Peter Avbelj, l.r.

Priloga:

-tehnično poročilo (1x)

-načrt (10x)


tehnično poročilo.pdf

1.pdf

2.pdf

3.pdf

4.pdf

5.pdf

6.pdf

7.pdf

8.pdf

9.pdf

10.pdf

Vse novice