Novice

Povpraševanje za dobavo in vgradnjo razsvetljave za muzejsko zbirko

30.08.2022

Ponudnik lahko pred oddajo ponudbe opravi ogled prostorov naročnika na gradu Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji. 

Ogled prostora bo naročnik izvedel dne, 6. 9. 2022, ob 9:00. Prosimo vas, da svoj prihod najavite na elektronski naslov: peter@bogensperk.si do, 5. 9. 2022. 

Projektno dokumentacijo za artikle, ki so predmet povpraševanja, dobite po predhodni zahtevi na elektronski naslov: peter@bogensperk.si.Naročnik bo upošteval tiste ponudbe, ki bodo predložene po elektronski pošti ali, ki bodo po običajni pošti prispele najkasneje do dne, 8. 9. 2022, na naslov naročnika: Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji. 

Ponudbe so lahko oddane po elektronski pošti (kot PDF dokument) ali pa so oddane v zaprti pisemski ovojnici, ki se je ne da odpreti, ne da bi bilo to jasno vidno. Ponudbe, ki ne bodo predložene skladno s predmetnim popisom del, ne bodo upoštevane. Merilo za izbor bo najnižja ponujena cena. 

Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba o izvedbi del, ki so predmet povpraševanja. Rok za izvedbo predmeta povpraševanja je: 14. 10. 2022.O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni.


Javni zavod Bogenšperk

direktor

Peter Avbelj, l.r.


valvasoriana - razsvetljava - povpraševanje - avgust022.pdf

Vse novice