Novice

Objava prostega delovnega mesta: Področni svetovalec III

11.07.2023


Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljevanju: ZDR-1) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Bogenšperk, z dne, 30. 3. 2018 (s spremembami in dopolnitvami), Javni zavod Bogenšperk  objavlja prosto strokovno delovno mesto»PODROČNI SVETOVALEC III« (m/ž)

(šifra delovnega mesta: I017113)

za nedoločen čas


Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja).

                                                                                                                                                                                    

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja turizma in trženja v turizmu.

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • evidentiranje in analiziranje nivoja kakovosti in ustreznosti turistične ponudbe (ankete, raziskave),

 • priprava turističnih programov po naročilu in vsebinska priprava najrazličnejših turističnih publikacij in drugih sredstev pospeševanja prodaje,

 • vodenje potrebnih evidenc, izdelava poročil in analiz v zvezi z njimi,

 • oblikovanje in izvedba projektov promocijskih artiklov in spominkov v občini,

 • uredniško oblikovanje in skrb za ažurnost podatkov v elektronskih in ostalih oblikah obveščanja ter komuniciranja,

 • vzpostavitev in vzdrževanje povezav z nosilci turistične ponudbe v občini,

 • načrtovanje in organiziranje turističnih programov, storitev in prireditev v občini,

 • vodenje programskih aktivnosti na področju turistične dejavnosti v zavodu,

 • izvajanje aktivnosti na področju promocije, trženja in nastopov na specializiranih turističnih dogodkih,

 • sodelovanje in načrtovanje aktivnosti z drugimi turističnimi organizacijami ter izpeljava partnerskih projektov,

 • sodelovanje z organizatorji potovanj, turističnimi agencijami in drugimi institucijami doma in v tujini,

 • sodelovanje z domačimi in tujimi združenji, organizacijami na področju pospeševanja organizirane prodaje,

 • načrtovanje in izvajanje oglaševalskih akcij in pospeševanja prodaje za programe javne službe in tržne dejavnosti zavoda,

 • predlaganje in izvajanje letnega finančnega načrta trženja zavoda na področju turizma,

 • spremljanje razpisov s področja turizma ter priprava ustrezne dokumentacije za prijavo na predmetne razpise,

 • pridobivanje dovoljenj, soglasij in drugih dokumentov za izvedbo prireditev,

 • nadzor poteka prireditev in koordinacija dela med posameznimi notranjimi in zunanjimi izvajalci ter službami pri prireditvah,

 • druge naloge po zadolžitvah direktorja zavoda.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo  in fotokopijo dokazila oz. verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe,  datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

Kandidat naj k prijavi priloži tudi kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj izkušnje s področja turizma in trženja v turizmu, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi in prijavi priloži dokazilo iz katerega bo razvidno izpolnjevanje prednostnega pogoja glede izkušenj.

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za zasedbo delovnega mesta, bo potekal na podlagi pregleda prispelih pravočasnih in popolnih prijav in osebnega razgovora s kandidati. Kandidati bodo povabljeni na osebni razgovor, na katerem bodo prejeli pet ustno zastavljenih vprašanj s področja, za katerega se razpisuje delovno mesto. Za vsak pravilen odgovor kandidat prejme največ dve točki. Izbere se tisti kandidat, ki zbere največ točk izmed vseh kandidatov, ki so bili uvrščeni izbirni postopek.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in poskusnim delom v trajanju šest (6) mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, oziroma v drugih prostorih kjer javni zavod izvaja svoje naloge.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – »PODROČNI SVETOVALEC III« na naslov: Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, in sicer v roku 7 dni od objave na spletni strani Javnega zavoda Bogenšperk in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: peter@bogensperk.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih (8) dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh javnega zavoda (https://www.bogensperk.si/).

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Petru Avblju, ki je dosegljiv na telefonski številki 040-70-76-73 ali po elektronski pošti: peter@bogensperk.si.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.


Datum: 11. 7. 2023    

Javni zavod Bogenšperk

     direktor

     Peter Avbelj

Objava - prosto delovno mesto - julij023.pdf


Vse novice