Novice

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnine

20.10.2021

Upravljavec Javni Bogenšperk, Staretov trg 12,1275 Šmartno pri Litiji objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za:

za najem dela nepremičnine v kleti gradu Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji, KO Liberga, številka parcele: 1960/1, v izmeri: 117 m2.

Najnižja ponudbena cena je 100,00 € mesečne najemnine.

Nepremičnina se odda v najem za obdobje 5 let.

Rok za sprejem ponudbe je 10 dni od objave te namere na spletni strani Javnega zavoda Bogenšperk. 

Prijava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Javnega zavoda Bogenšperk, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji, pisno na naslov: Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji ali po elektronski pošti na naslov: info@bogensperk.si.

Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Javnega zavoda Bogenšperk do izteka 10 dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Javnega zavoda Bogenšperk, oziroma bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.

V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla in bo najemna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Javnega zavoda Bogenšperk. Najemnina se plačuje mesečno, v roku 8 dni od izdaje računa. Pravočasno plačilo celotne najemnine je bistvena sestavina pogodbe.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je:

Maja Istenič, elektronski naslov: turizem@bogensperk.si, telefonska številka: 040 856 568.

Upravljavec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla - podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - oktober021.pdf

Obrazec - sklenitev neposredne pogodbe.docx

Vse novice