Novice

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine

21.01.2022


NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNINE

Upravljavec Javni Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za brezplačno uporabo prostora v kleti gradu Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji, KO Liberga, številka parcele: 1960/1, v izmeri: 3 m2.

Pogoji:

Nepremičnina se odda v brezplačno uporabo nevladnim organizacijam, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status.

Nepremičnina se odda v brezplačno uporabo za obdobje 5 let.

Interesenti morajo k prijavi predložiti dokazilo o tem, da jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje njihovih dejavnosti.

Rok za sprejem ponudbe je 20 dni od objave te namere na spletni strani Javnega zavoda Bogenšperk, to je do 10. 2. 2022. Prijava se odda v sprejemni pisarni Javnega zavoda Bogenšperk, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji, pisno na naslov: Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji ali po elektronski pošti na naslov: info@bogensperk.si. Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Javnega zavoda Bogenšperk do izteka 20 dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Javnega zavoda Bogenšperk, oziroma bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.

V primeru več interesentov po predmetni nepremični bo upravljavec na podlagi sklepa odločil, komu bo prostor oddan v uporabo.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je:

Maja Istenič, turizem@bogensperk.si, 040 856 568.

Upravljavec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla - podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.


Upravljavec

Javni zavod Bogenšperk

direktor

Peter Avbelj


Dokumentacija:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - klet - januar022.pdf

Vse novice