Novice

KRAJEVNE NOVICE

16.01.2018

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Uradni list RS, št. 69/17) je izdajanje Krajevnih novic z letom  2018 prevzel Javni zavod Bogenšperk.

Pogoji objavljanja prispevkov in oglaševanja se niso spremenili.

Uredniški odbor ostaja v enaki zasedbi in ravno ostaja odgovorni urednik in kontaktna oseba glede časopisa 

dr. Jernej Kotar, ki je dosegljiv na elektronskem naslovu: urednistvo@krajevne-novice.si

Za vse informacije smo vam na voljo tudi v Javnem zavodu Bogenšperk.

Navodila avtorjem prispevkov za Krajevne novice.docx

CENIK, POGOJI OGLAŠEVANJA - KRAJEVNE NOVICE 2018.pdf


Navodila avtorjem prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila Krajevne novice naproša avtorje prispevkov, da pri pisanju upoštevajo naslednja tehnična in vsebinska navodila:

1. Tehnična navodila

Prispevki morajo biti napisani in oddani v objavo v skladu s sledečimi kriteriji:

– slovenski jezik

– uporaba računalniškega programa Word(pisava Times New Roman, velikost črk 12)

– jezikovna in vsebinska korektnost(za to je dolžan poskrbeti avtor)

– besedilo naj bo oblikovano(naslov in poudarki naj bodo napisani v okrepljeni pisavi, uporabljajo naj se samo male tiskane črke)

– slikovnega gradiva naj se ne umešča v besedilo(priložiti ga je potrebno v posebni datoteki, ki naj vsebuje ime in priimek avtorja. Priložene fotografije morajo biti v skladu s tehničnimi zahtevami: vsaj 300dpi, avtor in naslov fotografije ter podnapis pod fotografijo. V članku naj bo označeno mesto slikovnega gradiva, v kolikor je to pomembno za potek vsebine).

– oddaja do določenega roka izključno v elektronski obliki na e-poštni naslov uredništva(urednistvo@krajevne-novice.si)

– datoteka s prispevkom naj vsebuje ime in priimek avtorja

– izjava avtorja(v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov mora avtor obvezno v elektronskem sporočilu, v katerem bo poslal prispevek, pripisati še izjavo: »Podpisani ___ dovoljujem, da uredništvo Krajevnih novic vodi moje osebne podatke v svoji podatkovni bazi za potrebe bodoče komunikacije in sodelovanja z menoj«. Pod izjavo je potrebno obvezno napisati še telefonsko številko in e-poštni naslov).

2. Vsebinska navodila

Uredništvo avtorjem svetuje, da se pri pisanju prispevkov v čim večji meri držijo spodnjih navodil in smernic:

naslov (ta ne sme biti predolg, po želji lahko tudi podnaslov)

kratek povzetek vsebine (velja za daljše prispevke, največ do 5 vrstic)

besedilo naj bo pisano smiselno in tekoče

tema naj se drži okvirjev lokalne skupnosti (ne velja za krajše potopise in podobne prispevke)

okvirna dolžina prispevka naj bo približno pol tipkane strani A4 (ob predhodni odobritvi uredništva je lahko obseg tudi daljši)

ime in priimek avtorja (lahko tudi ime društva oziroma podjetja, v imenu katerega je prispevek napisan. Ime in priimek naj bosta navedena na koncu besedila)

3. Uredniška politika

Avtor je odgovoren za vsebino svojega prispevka, uredništvo pa si pridržuje pravico do zavrnitve članka, ki vsebuje sovražni govor. Politične opredelitve so dovoljene, v kolikor avtor spoštuje drugače misleče in s tem osnovna demokratična načela.

Uredniški odbor si pridržuje pravico sprejeti v objavo ali zavrniti poslano gradivo v skladu s svojo uredniško politiko. Pridržujemo si tudi pravico spreminjanja, brisanja in/ali dodajanja naslova, podnaslova, mednaslovov in podnapisov ter krajšanja člankov. Kadar gre pri naštetem za večje spremembe, se bomo skušali posvetovati z avtorjem. Končno odločitev poda uredniški odbor.

O sprejemu oziroma zavrnitvi prispevka za objavo bo uredništvo v najkrajšem možnem času o tem obvestilo avtorja.

Cenik oglaševanja

Krajevne novice so občinsko glasilo občine Šmartno pri Litiji in izhajajo kot dvomesečnik. Format časopisa je A4 in predvidoma vsebuje 16 strani, v uredništvu pa si pridržujemo pravico do povečanja oziroma zmanjšanja njegovega obsega. Glasilo je namenjeno vsem občanom občine Šmartno pri Litiji.

1. Cenik oglasnega prostora:

Vrsta

Cena z DDV

• notranja stran – cela stran

260,01€

• notranja stran – polovica strani

150,00 €

• notranja stran – četrtina strani

80,00 €

• notranja stran – osmina strani

50,00 €

• zahvala

36,00€

• predstavitveni članek

*

** Predstavitveni članek v obsegu do polovice tipkane strani je brezplačen, v kolikor pa je daljši od predpisanega, pa njegova cena znaša 50% oglasnega prostora.

2. Oblikovanje oglasa:

krajevne novice objavljajo oglase izključno v barvnem tisku,

oglas na ovitku časopisa ni mogoč,

oglas poslan za objavo mora biti oblikovan in v skladu z zgoraj predpisanimi dimenzijami in sledečimi tehničnimi zahtevami: format pdf ali jpg, besedilo naj bo v krivuljah, fotografije pa visokoresolucijske (najmanj 300dpi),

oglas je potrebno oddati izključno v elektronski obliki na e-poštni naslov uredništva (krajevnenovice@bogensperk.si) do roka, ki je predviden za oddajo pisnih prispevkov (datum objavljen v tekoči številki).

3. Zahvale:

objave zahval so izključno v črno-belem tisku,

obseg besedila mora biti primeren za objavo,

priložena fotografija mora biti primerna in v visoki resoluciji (najmanj 300dpi).

4. Letna naročnina: 16,00 EUR z DDV

5. Uredniška politika:

za resničnost objavljenih podatkov v oglasih in promocijskih sporočilih odgovarja naročnik oglasa,

uredništvo si pridržuje pravico do zavrnitve oglasa za objavo, v kolikor ta ni v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom,

v kolikor se naročnik oglasa ne odloči za objavo, mora naročilo oglasa preklicati najpozneje na dan roka za oddajo prispevkov.

Ta cenik je na svoji seji  15.1.2018 potrdil svet Javnega zavoda Bogenšperk.


Vse novice