Novice

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja

15.09.2020

Šmartno pri Litiji,  15. september 2020

Upravljavec Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji na podlagi 51. in 77. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018 in 79/18) ter 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018) objavlja


JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNEGA PREMOŽENJA

I. Naziv in sedež upravljavca/prodajalca:

Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji

II. Predmet prodaje:

Traktorska kosilnica MURRAY

III. Vrsta pravnega posla:

Prodaja premičnine.

IV. Izhodiščna cena:

Izhodiščna cena za traktorska kosilnica MURRAY znaša 350,00 EUR

V. Pogoji prodaje:

 • predmetno premično premoženje se prodaja po načelu videno – kupljeno in je prosto vseh bremen;

 • na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev premičnega premoženja na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe;

 • ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% ponujene cene za premično premoženje na podračun upravljavca: Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12,1275 Šmartno pri Litiji, IBAN: SI56 0139 4600 0000 167, BIC: BSLJSI2X, z navedbo namena nakazila: Javno zbiranje ponudb - Bogenšperk. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.

 • celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto.

VI. Ponudba:

Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje sestavine:

 • fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa;

 • pravne osebe: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa;

 • ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene,

 • dokazilo o plačani varščini.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.

Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:

 • do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.

Nepravočasne in nepopolne ponudbe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:

 • odpiranje ponudb bo dne, 14. 9. ob, 10. uri;

 • predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika;

 • izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje odgovorna oseba Javnega zavoda Bogenšperk. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval k oddaji nove ponudbe. Po prejemu novih ponudb bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika;

 • ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh od datuma odpiranja ponudb.

 • upravljavec lahko do sklenitve pravnega posla prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.

VIII. Sklenitev pogodbe:

 • izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo;

 • če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;

 • pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji premičnega premoženja. Stroški davka ter ostali stroški bremenijo kupca.

IX. Rok za predložitev ponudbe:

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, z oznako: »Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja - Bogenšperk« najkasneje do dne, 23. 9. 2020, do 9. ure.

X. Kontaktna oseba prodajalca:

Vsa pojasnila v zvezi s prodajo premičnega premoženja v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: peter@bogensperk.si ali na telefonsko številko: 040-70-76-73

                                                                                                                    Javni zavod Bogenšperk direktor

          Peter Avbelj, l.r.


Podlage:

Členi se sicer nanašajo na prodajo nepremičnega premoženja, vendar se lahko smiselno uporabijo tudi za premično premoženje, v kolikor je to glede na izvedbo postopka primerno in ustrezno.

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti:

51. člen

(javno zbiranje ponudb)

(1) Javno zbiranje ponudb se izvede kot na nedoločen ali določljiv krog oseb naslovljeno vabilo k dajanju ponudb za razpolaganje z določenim nepremičnim premoženjem. Vabilo k dajanju ponudb lahko vsebuje izhodiščno ceno.

(2) Javno zbiranje ponudb se objavi na spletni strani upravljavca, če je to v skladu z načelom gospodarnosti, pa tudi na drug, krajevno običajen način ali na drugi spletni strani.

(3) Med objavo razpisa o javnem zbiranju ponudb in odpiranjem ponudb ne sme preteči manj kot 20 dni in ne več kot 60 dni.

(4) Javno zbiranje ponudb se lahko opravi elektronsko.

(5) Vsebino, omejitve, postopek za izvedbo in druge sestavine v zvezi z izvajanjem javnega zbiranja ponudb in elektronskega javnega zbiranja ponudb določi vlada.

(6) Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

(7) Za povezano osebo se štejejo:

-        fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,

-        fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,

-        pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in

-        druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

(8) Po prejemu ponudb se lahko opravijo dodatna pogajanja, da se doseže za upravljavca ugodnejša ponudba.

(9) Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku tega člena.

(10) Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice ali po pridobitvi zakonsko zahtevanega soglasja.

(11) Če ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.

Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

2. Javno zbiranje ponudb

16. člen

(objava)

(1) Objava razpisa o javnem zbiranju ponudb vsebuje:

1.      naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb in naziv in sedež upravljavca, če ta ni hkrati organizator javnega zbiranja ponudb,

2.      opis predmeta javnega zbiranja ponudb,

3.      navedbo, da je treba ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini, katere višino določi upravljavec v objavi,

4.      številko transakcijskega računa, na katerega se vplača varščina,

5.      obvestilo ponudnikom, da bo po končanem javnem zbiranju ponudb varščina vrnjena tistim, ki v postopku javnega zbiranja ponudb ne bodo uspešni, in navedba roka, v katerem bo vrnjena,

6.      razloge za zadržanje varščine,

7.      način in rok plačila kupnine,

8.      navedbo, da je plačilo kupnine v roku, ki je določen, bistvena sestavina pravnega posla,

9.      rok za prejem ponudbe,

10.   rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo,

11.   obliko in pogoje, pod katerimi mora kupec predložiti ponudbo, ali sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje, in navedbo, da se bodo po prejemu ponudb s ponudniki lahko opravila dodatna pogajanja,

12.   navedbo, ali je odpiranje ponudb javno ali ne,

13.   navedbo, po kateri metodi se bo nadaljeval postopek ob več najugodnejših ponudbah,

14.   opozorilo, da pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe,

15.   navedbo morebitnega obstoja predkupne pravice,

16.   morebitne omejitve upravljavca v zvezi s postopkom razpolaganja,

17.   informacijo o tem, kje in pod kakšnimi pogoji lahko zainteresirani kupci pridobijo podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb zaradi oblikovanja ponudbe za nakup in si ogledajo predmet javnega zbiranja ponudb,

18.   kontaktne osebe,

19.   navedbo, da lahko upravljavec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali oseba, ki jo predstojnik upravljavca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za to pooblasti, postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije in morebitne vplačane varščine, in

20.   morebitne druge pogoje in posebnosti javnega zbiranja ponudb ali pravnega posla.

(2) Objava razpisa o javnem zbiranju ponudb lahko vsebuje podatek o izhodiščni vrednosti ali znižani izhodiščni vrednosti (v nadaljnjem besedilu: izhodiščna vrednost).

17. člen

(postopek)

(1) Odpiranje ponudb je javno. Naročnik sme zaradi varovanja tajnih podatkov določiti, da postopek odpiranja ponudb ni javen.

(2) Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku, ali pravočasno, vendar nepopolno ponudbo komisija izloči in o tem obvesti ponudnika.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ponudnik, čigar ponudba je prispela pravočasno in vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.

(4) Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, komisija:

-        pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe,

-        opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali

-        opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo.

(5) Če komisija opravi javno dražbo iz tretje alineje prejšnjega odstavka, se za izklicno vrednost določi vrednost, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, pri čemer se kot varščina v postopku javne dražbe šteje že vplačana varščina v postopku javnega zbiranja ponudb.

(6) Postopki iz četrtega odstavka tega člena morajo biti izvedeni v roku zavezanosti ponudnikov za dane ponudbe, sicer javno zbiranje ponudb ni uspešno.

18. člen

(zapisnik o javnem zbiranju ponudb)

(1) Ponudbe se odpirajo na kraju in ob času, ki sta navedena v objavi razpisa o javnem zbiranju ponudb. O odpiranju ponudb se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije.

(2) Zapisnik iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:

-        kraju, datumu in uri odpiranja prispelih ponudb,

-        imenih in priimkih članov komisije,

-        predmetu javnega zbiranja ponudb,

-        izhodiščni vrednosti, če je ta objavljena,

-        imenih in priimkih oziroma nazivih ponudnikov in ponujenih cenah,

-        ugotovitvah o popolnosti in pravočasnosti ponudb,

-        ugotovitvah, ali ponudniki izpolnjujejo druge pogoje iz razpisa,

-        morebitnem sklepu o izvedbi postopkov iz četrtega odstavka prejšnjega člena in

-        najvišji ponujeni ceni in imenu in priimku oziroma nazivu najugodnejšega ponudnika in ugotovitvi, da je bil najugodnejši ponudnik pozvan k sklenitvi pogodbe, ali ugotovitvi, da izhodiščna vrednost ni bila dosežena in javno zbiranje ponudb ni bilo uspešno.

(3) O neuspelem javnem zbiranju ponudb upravljavec ali organizator javnega zbiranja ponudb obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.

Vse novice