Novice

Javno zbiranje ponudb za pripravo in distribucijo občinskega glasila Krajevne novice v letu 2022

23.11.2021


Na podlagi 8. člena Statuta Javnega zavoda Bogenšperk izdaja direktor Javnega zavoda Bogenšperk naslednje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRIPRAVO IN DISTRIBUCIJO OBČINSKEGA GLASILA KRAJEVNE NOVICE V LETU 2022

                  

Predmet javnega naročila:

Obveščanje občanov preko tiskanega medija – Krajevne novice v letu 2022

Občinsko glasilo Krajevne novice izhaja predvidoma 9 x na leto, do 15. v mesecu (februar, april, maj, junij, julij, september, oktober, november, december), v obsegu 24 strani. Ostale zahteve:

 • naklada 1700 izvodov,

 • barva: barvni tisk

 • vrsta papirja: 100-115 g premazni papir,

 • vrsta vezave: 2x šivano z žico,

 • format: A4.

Izvajalec mora v okviru priprave občinskega glasila zagotoviti:

Oblikovanje, ki obsega:

 • tehnično pripravo fotografij za posamezno številko glasila;

 • grafično pripravo tekstovnega in fotografskega materiala (prelom, vnos fotografij in besedil, vnos popravkov).

Tisk in distribucija zajema:

 • oddajo oblikovanega materiala v tiskarno;

 • tisk glasila po zgoraj navedenih zahtevah;

distribucija glasila (distribucija v vsa gospodinjstva ter vsem gospodarskim ter javnim subjektom na območju občine Šmartno pri Litiji. Distribucijo izvaja Pošta Slovenije ali drug distributer po izboru izvajalca).

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za izvedbo storitve – upoštevate strošek za 9 številk časopisa letno za 24 strani ter strošek za dodatno stran.

V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kakovostno izvedbo naročila.

Ponujene cene so fiksne in se ne morejo spremeniti. DDV naj bo naveden posebej. Predračun mora biti veljaven do, 31. 12. 2022.

Merilo za izbiro:

Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb, ob izpolnjevanju vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, uporabil kot merilo: najnižjo skupno ponudbeno ceno za celoten obseg predmeta naročila in predlog oblikovne rešitve vsebine glasila. Javni zavod Bogenšperk lahko sklene, da bo zbiranje ponudb ponovil, po lastni presoji tudi s spremenjenimi pogoji, oziroma da bo izvedel dodatna pogajanja med prijavljenimi ponudniki. Javni zavod Bogenšperk ima nadalje pravico, da kljub popolnosti ponudb ne izbere nikogar od prijavljenih ponudnikov, brez obveznosti do obrazložitve.

Trajanje naročila:

Javno naročilo se odda za obdobje do, 31. 12. 2022.

Izpolnjevanje pogojev:

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje skladno z navedbami v priloženi izjavi ponudnika o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev (OBR – 2).

Obvezna vsebina ponudbe:

Ponudnik je dolžan k ponudbi predložiti spodaj navedeno dokumentacijo po vrstnem redu kot sledi:

 • obrazec PODATKI O PONUDNIKU (OBR 1);

 • obrazec POSTAVKE ZA IZDELAVO GLASILA (OBR 1/1) z obveznimi prilogami (dokazilo o strokovni usposobljenosti oblikovalca/ke in oblikovna rešitev vsebine glasila (1 stran);

 • obrazec IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE  (OBR 2);

 • obrazec IZPOLNITEV OBVEZNOSTI PO 6. ODSTAVKU 14. ČLENA ZINTPK (OBR 3);

 • obrazec PODIZVAJALCI (OBR 4);

 • obrazec UDELEŽBA PODIZVAJALCEV (OBR 4/1);

 • obrazec SOGLASJE  PODIZVAJALCA (OBR 4/2);

 • vzorec pogodbe (OBR 5).

Vsa priložena dokumentacije mora biti s strani ponudnika izpolnjena, podpisana in žigosana.

Rok in način oddaje ponudbe:

Rok za oddajo ponudbe je, 3. 12. 2021, do 12:00. Ponudbo lahko osebno izročite v TIC Šmartno, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji ali pošljete po pošti na naslov: Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, s pripisom:

»NE ODPIRAJ, ponudba – Krajevne novice«.

Ustavitev postopka:

Postopek se lahko skladno z veljavno zakonodajo kadar koli do sklenitve pravnega posla ustavi. V tem primeru stroški (priprave ponudbene dokumentacije, sodelovanje v postopku, ogledi ipd.) ponudnikom, ne glede na razlog ustavitve postopka, ne bodo povrnjeni.

Dodatna pojasnila:

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila v zvezi s predmetom zbiranja ponudb je:

dr. Jernej Kotar, telefon: 031 776-895; e – pošta: jernej@bogensperk.si.


                                                                                               Javni zavod Bogenšperk

                                                                                                          direktor

                                                                                                        Peter Avbelj, l. r.



Razpisna dokumentacija:

Zbiranje ponudb - tiskanje glasila - razpisna dokumentacija022.pdf




Vse novice