Novice

Javno zbiranje ponudb za izvedbo poročnega protokola na gradu Bogenšperk v letu 2023

10.02.2023

Šmartno pri Litiji, 10. 2. 2023

Na podlagi 8. člena Statuta Javnega zavoda Bogenšperk izdaja direktor Javnega zavoda Bogenšperk naslednje


JAVNO ZBIRANJE PONUDB za IZVAJANJE POROČNEGA PROTOKOLA NA GRADU BOGENŠPERK V LETU 2023


Predmet javnega naročila:

Izvajanje poročnega protokola na gradu Bogenšperk v obdobju od 1. marca do 31. decembra 2023. Izvajalec mora v okviru izvajanja protokolarne dejavnosti zagotoviti sledeče storitve:

 • organizacija in vodenje protokola;

 • sprejem vodje protokola, nagovor in vodenje;

 • glasbena spremljava poročnega obreda;

 • cvetlični aranžma;

 • možnost fotografiranja v gradu in v njegovi okolici na dan poroke ali pred njo;

 • pogostitev s penino za mladoporočenca in priči;

 • simbolično darilo mladoporočencema;

 • pripravo protokolarnega prostora.

Poročni protokoli se vršijo v prostorih gradu in na zunanjih površinah spomenika državnega pomena grad Bogenšperk.

V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kakovostno izvedbo naročila.

Izvajalec bo v ta namen naročniku plačeval uporabnino prostora in opreme za posamezno izvedbo poročnega protokola. Ponujena cena je fiksna in se ne more spremeniti. DDV naj bo naveden posebej. Ponudba mora biti veljavna do, 31. 12. 2023.

Merilo za izbiro:

Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb, ob izpolnjevanju vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, uporabil kot merilo: najvišjo ponudbeno ceno za plačilo uporabnine za posamezen poročni protokol. Javni zavod Bogenšperk lahko sklene, da bo zbiranje ponudb ponovil, po lastni presoji tudi s spremenjenimi pogoji, oziroma da bo izvedel dodatna pogajanja med prijavljenimi ponudniki.

Javni zavod Bogenšperk ima nadalje pravico, da kljub popolnosti ponudb ne izbere nikogar od prijavljenih ponudnikov, brez obveznosti do obrazložitve.

Trajanje naročila:

Javno naročilo se odda za obdobje od, 1. 3. 2023, do, 31. 12. 2023.

Izpolnjevanje pogojev:

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje skladno z navedbami v priloženi izjavi ponudnika o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev (OBR – 2).

Obvezna vsebina ponudbe:

Ponudnik je dolžan k ponudbi predložiti spodaj navedeno dokumentacijo po vrstnem redu kot sledi:

 • obrazec PODATKI O PONUDNIKU (OBR - 1);  

 • obrazec POSTAVKE (OBR - 1/1);

 • obrazec IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE (OBR - 2);

 • obrazec IZPOLNITEV OBVEZNOSTI PO 6. ODSTAVKU 14. ČLENA ZINTPK (OBR - 3);

 • vzorec pogodbe (OBR - 4).

Vsa priložena dokumentacije mora biti s strani ponudnika izpolnjena, podpisana in žigosana.

Rok in način oddaje ponudbe:

Rok za oddajo ponudbe je, 17. 2. 2023, do 12:00.

Ponudbo lahko osebno izročite v TIC Šmartno, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji ali pošljete po pošti na naslov: Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, s pripisom: »NE ODPIRAJ, ponudba – poročni protokol«.

Ustavitev postopka:

Postopek se lahko skladno z veljavno zakonodajo kadar koli do sklenitve pravnega posla ustavi. V tem primeru stroški (priprave ponudbene dokumentacije, sodelovanje v postopku, ogledi ipd.) ponudnikom, ne glede na razlog ustavitve postopka, ne bodo povrnjeni.

Dodatna pojasnila:

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila v zvezi s predmetom zbiranja ponudb je Tatjana Polanc Kolander, telefon: 040-284-301 ; e – pošta: rezervacije@bogensperk.si.


Javni zavod Bogenšperk

direktor

Peter Avbelj, l. r.


Dokumentacija:

zbiranje ponudb - poročni protokol - razpisna dokumentacija023.pdf

Vse novice