Novice

Javni zavod Bogenšperk išče novega sodelavca/ko

18.07.2019

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZDR-1) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Bogenšperk, z dne, 30. 3. 2018 (s spremembami in dopolnitvami), direktor zavoda objavlja prosto strokovno delovno mesto 


PODROČNI SVETOVALEC III (m/ž)

(šifra delovnega mesta: I017113) 


Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja). 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja turizma in trženja v turizmu. 

Opis del in nalog delovnega mesta: 

 • evidentiranje in analiziranje nivoja kakovosti in ustreznosti turistične ponudbe (ankete, raziskave),

 • priprava turističnih programov po naročilu in vsebinska priprava najrazličnejših turističnih publikacij in drugih sredstev pospeševanja prodaje, 

 • vodenje potrebnih evidenc, izdelava poročil in analiz v zvezi z njimi, 

 • oblikovanje in izvedba projektov promocijskih artiklov in spominkov v občini, 

 • uredniško oblikovanje in skrb za ažurnost podatkov v elektronskih in ostalih oblikah obveščanja ter komuniciranja, 

 • vzpostavitev in vzdrževanje povezav z nosilci turistične ponudbe v občini, 

 • načrtovanje in organiziranje turističnih programov, storitev in prireditev v občini, 

 • vodenje programskih aktivnosti na področju turizma dejavnosti v zavodu, 

 • izvajanje aktivnosti na področju promocije, trženja in nastopov na specializiranih turističnih dogodkih, 

 • sodelovanje in načrtovanje aktivnosti z drugimi turističnimi organizacijami ter izpeljava partnerskih projektov, 

 • sodelovanje z organizatorji potovanj, turističnimi agencijami in drugimi institucijami doma in v tujini, 

 • sodelovanje z domačimi in tujimi združenji, organizacijami na področju pospeševanja organizirane prodaje, 

 • načrtovanje in izvajanje oglaševalskih akcij in pospeševanja prodaje za programe javne službe in tržne dejavnosti zavoda, 

 • predlaganje in izvajanje letnega finančnega načrta trženja zavoda na področju turizma, 

 • spremljanje razpisov s področja turizma ter priprava ustrezne dokumentacije za prijavo na predmetne razpise, 

 • pridobivanje dovoljenj, soglasij in drugih dokumentov za izvedbo prireditev, 

 • nadzor poteka prireditev in koordinacija dela med posameznimi notranjimi in zunanjimi izvajalci ter službami pri prireditvah, 

 • druge naloge po zadolžitvah direktorja zavoda.


Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati: 

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter popoln datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. 

Kandidat naj k prijavi priloži tudi kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj izkušnje s področja turizma in trženja v turizmu, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi in prijavi priloži dokazilo iz katerega bo razvidno izpolnjevanje prednostnega pogoja glede izkušenj. 

V izbirni postopek se bodo uvrstili le kandidati, ki bodo poslali popolno in pravočasno prijavo ter bodo izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnega mesta. 

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, bo potekal na podlagi pregleda prejete dokumentacije. Kandidati, ki se bodo na podlagi navedb v prijavi in dokazil, priloženih prijavi, ob upoštevanju prednostnih pogojev, izkazali za primerne, bodo povabljeni na razgovor, na katerem jim bodo ustno zastavljena vprašanja. 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas in sicer do vključno, 30. 6. 2020, z možnostjo podaljšanja, s polnim delovnim časom (40 ur/teden). Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda Bogenšperk, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji in objektih, ki jih ima v upravljanju Javni zavod Bogenšperk. 

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – PODROČNI SVETOVALEC III« na naslov: Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, in sicer v roku 5 delovnih dni od objave na spletni strani Javnega zavoda Bogenšperk in Zavoda RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: peter@bogensperk.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. 

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Petru Avblju, ki je dosegljiv na telefonski številki 040-70-76-73 ali po elektronski pošti: peter@bogensperk.si. 

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške. 

Datum: 19. 7. 2019 


Javni zavod Bogenšperk 

direktor 

Peter Avbelj


Vse novice