Novice

4. FOTOGRAFSKI NATEČAJ: Tečejo nam vode, teče nam čas ...

19.09.2018

Občina Šmartno pri Litiji, Javni zavod Bogenšperk in Knjižnica Litija razpisujejo 4. FOTOGRAFSKI NATEČAJ. Tema letošnjega fotografskega natečaja je TEČEJO NAM VODE, TEČE NAM ČAS…

Spoštovane fotografinje in fotografi, vabimo vas, da se udeležite razpisanega natečaja. S fotografijo nam pripovedujte o našem največjem bogastvu – o vodi, o moči vode v življenju ljudi, v tehnologijah, v naravi, v umetnosti…

Motivi so lahko različni. Edini pogoj je, da fotografije prikazujejo »vodo« kot del kulturne krajine, življenjski prostor rastlin in živali ali pa del narave, kot so krajinske fotografije potokov, mlak ali prikaz onesnaženosti oziroma neoporečnosti vode, vodo kot rešitev pred sušo ali vodo kot grožnjo poplav, lahko pa tudi samo nevarnost ali miren kotiček za oddih in igro.

Natečaj bo potekal do 29. oktobra 2018.


RAZPISNI POGOJI

- Fotografije prikazujejo motive iz lokalnega okolja, torej občine Šmartno pri Litiji, in njene okolice.

- Na natečaju lahko sodelujejo amaterski in profesionalni fotografi (v nadaljevanju avtorji), razen članov komisije tega natečaja. Udeležba na natečaju je brezplačna.

- Poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočih, za kar prevzemajo vso odgovornost.

- Avtorska fotografija, namenjena natečaju, do sedaj ni bila javno objavljena.

- Avtorji sami pridobijo soglasje za objavo oseb, ki so prisotne na fotografiji.

- Avtor lahko sodeluje z največ petimi (5) fotografijami v barvni ali črno beli tehniki.

- Velikost digitalne oblike fotografije naj ustreza formatu A3 in visoki resoluciji (velikosti najmanj 1600 pik po daljši stranici in 300 dpi).

- Na poslanih fotografijah ne sme biti vodnih tiskov, dodanega podpisa ali kakršnegakoli znaka (logotipa) avtorja, niti datuma posnetka fotografije.

- Uporaba programov za delo s fotografijami ni dovoljena, razen manjših korekcij barv, nivojev, osvetlitev in kontrastov.

- Vsaka prijava na fotografski natečaj mora vsebovati polne podatke o avtorju. Vsi podatki o avtorju in fotografiji naj bodo zapisani na Prijavnici na fotografski natečaj. K vsaki fotografiji je potrebno pripisati kraj, kjer je bila posneta, naslov in kratek opis fotografije.

- S prijavo na natečaj vsak sodelujoči sprejema pravila in pogoje sodelovanja na fotografskem natečaju.

- Fotografij, ki ne bodo opremljene z zgoraj navedenimi podatki, komisija ne bo ocenjevala.

- Organizatorji razpisa se obvezujejo, da bodo pridobljene osebne podatke o sodelujočih uporabili in obdelovali zgolj za potrebe izvedbe razpisa.


Fotografije pošljite skupaj s prijavnico v digitalni obliki v JPG, JPEG formatu na CD/DVD na naslov:

Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji s pripisom »Za fotografski natečaj«  do 29. oktobra 2018.

2018_Fotografski natečaj_PRIJAVNICA.doc


IZBOR FOTOGRAFIJ

- Tričlansko komisijo določijo organizatorji natečaja.

- Izbrane fotografije bodo predstavljene na razstavi v mesecu novembru, v sklopu praznovanja občinskega praznika.

- Komisija ne bo obravnavala prispelih del, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem.

- Komisija bo pri ocenjevanju prispelih del upoštevala ustvarjalno in kritično stališče, tehnično dovršenost, izpovednost in izvirnost del ter estetska merila in skladnosti fotografskih motivov z razpisano temo. Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne.

- Komisija bo podelila nagrade za najboljše fotografije prvim trem najbolje ocenjenim fotografijam : 1. nagrada – 200 EUR, 2. nagrada – 140 EUR, 3. nagrada – 60 EUR. Vrednost nagrade je predstavljena v neto znesku.


Davčne obveznosti: Organizator bo za nagrade, katerih vrednost presega 42 EUR, plačal akontacijo dohodnine. V ta namen je nagrajenec dolžan pred prejetjem nagrade izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero soglaša, da za prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.


Nagrajenci bodo nagrade lahko prevzeli na uradni razglasitvi nagrajenih fotografij. Ostali udeleženci natečaja prejmejo priznanje.

Prispele fotografije ostanejo shranjene pri organizatorju, ki jih lahko uporablja za promocijo občine z navedbo avtorstva.

Pri osebnem prevzemu lahko nagrajenec nagrado prevzame ob predložitvi osebne izkaznice in obvestila o nagradi. Prevzem nagrade je možen do konca meseca novembra 2018. Po poteku omenjenega datuma se nagrade ne podeli, nagrajenec pa izgubi pravico do  nagrade.


DODATNE INFORMACIJE

Razpis natečaja in Prijavnica sta dostopni na spletni strani www.bogensperk.si, www.smartno-litija.si, www.knjiznica-litija.si. Za dodatna vprašanja in informacije o natečaju smo dosegljivi:

Peter Avbelj, peter@bogensperk.si , 040 707 673

Sonja Perme, sonja.perme@gmail.com , 041 258 237


MLADI FOTOGRAFI

Še posebej vabimo, da se natečaja udeležijo osnovnošolci/dijaki (do 18. leta), saj je za fotografijo mladega avtorja predvidena posebna nagrada (družinski ogled gradu, knjižna nagrada,…). V primeru mladoletnosti je potrebno ob prijavi priložiti soglasje staršev ali zakonitega skrbnika. Mladoletna oseba lahko nagrado prevzame le ob pisni privolitvi staršev ali skrbnika.

Tema fotografskega natečaja in razpisni pogoji so enaki kot za odrasle FOTOGRAFE.


Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Vse novice