KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Javnega zavoda Bogenšperk

1.OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Odgovorna oseba: Peter Avbelj, direktor

2. SPLOŠNI PODATKI

Ime zavoda: Javni zavod Bogenšperk
Skrajšano ime: Zavod Bogenšperk
Sedež zavoda je grad Bogenšperk, Staretov trg 12, Šmartno pri Litiji
Davčna številka: 45055572
Matična številka: 1305336
Šifra proračunskega uporabnika 37664
Podračun pri UJP: 01394-6000000167

TEL: 01 8987 867 (uprava)
TEL: 01 8987 664 (grad)
GSM 041 703 992
EMAIL info@bogensperk.si
www.bogensperk.si

2.1. Poslanstvo zavoda

Trajno in nemoteno upravljanje s kulturnim spomenikom državnega pomena in prezentacija njegovih kulturnih vrednot.
Javni zavod je upravitelj gradu Bogenšperk, ki je v lasti občine Šmartno pri Litiji.

2.2. Dejavnosti javnega zavoda so:

 • upravljanje z objekti,
 • muzejska dejavnost,
 • protokolarna dejavnost (poročna in spremljajoča dejavnost),
 • galerijska dejavnost,
 • izvajanje kulturnih in drugih prireditev,
 • varstvo kulturne dediščine,
 • izvajanje raznih oblik vzgojno izobraževanih programov,
 • oddaja prostorov za razstave, kulturne in druge prireditve ter storitve,
 • raziskovanje na področju družboslovja, humanistike in naravoslovja,
 • oblikovanje turistične ponudbe občine in njene promocije,
 • informacijska dejavnost,
 • gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev ter obiskovalcev prireditev,
 • prodaja drobnih spominkov in publikacij,
 • sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi institucijami,
 • izdajateljska in založniška dejavnost,
 • fotokopiranje,
 • prenesene naloge iz področja občinske uprave in
 • druge dejavnosti, ki so v skladu z namenom ustanovitve

2.3. Pravni akti, ki jih zavod uporablja pri svojem delu

 • Zakon o varstvu kulturne dediščine
 • Zakona o zavodih
 • Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Statut Občine Šmartno pri Litiji
 • Odlok o ustanovitvi JZ Bogenšperk
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Želite izvedeti več o organizaciji vašega poslovnega dogodka?

kontaktirajte nas

GRAD BOGENŠPERKeden najlepših renesančnih gradov na Slovenskem